Tüzüğümüz

RİZE   MUHTARLAR  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

Madde1- DERNEĞİN ADI:  Rize  Muhtarlar  derneğidir.

Madde 2- DERNEĞİN MERKEZİ:  RİZE'dir. Şube açılmayacaktır.

Madde 3- DERNEĞİN AMAÇLARI:  Mesleki Dayanışma alanında faaliyet gösterir. İlimiz genelinde bulunan muhtarların sorunlarını ve  görev  mahallinde ki yerlerin sorunlarını ele almak ve çözüm yolları aramak.

Madde 4-  DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

 1. İlimiz  ve  çevresini  tanıtmak bakımından geziler düzenlemek ve organize yapmak
 2. Gerek Köy gerekse Mahalle ile ilgili işleri görüşmek ve birlikte hareket etmek,
 3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 4. Köy ve Mahalle sorunları  ilgili devlet kurumlarına aktarmak ve çözmek
 5. Köy ve Mahallelerde neler yapılabileceğini görüşmek, ortaya çıkan sorunların bir karar şeklinde veya bir proje halinde ilgili makamlara sunmak, takip etme  işlerini yapmak,
 6. Köy ve Mahallelerde bulunan ve tespit edilen, fakir aileleri aynı ve nakdi yardımda bulunmak
 7. Rize ile ilgili ve Muhtarların  sorunlarını dile getirmek için, gazete, dergi, bant, plak, video ve broşür basmak ve dağıtmak
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
 12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

Madde 5-  DERNEĞİN FAALİYET ALANI:  Dernek sosyal  alanda faaliyet gösterir.

Madde 6- DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 7- ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK:

DERNEĞE ÜYE OLMA 
Üyelik, Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır. 

a) Genel Kurul Üyeliği :

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her muhtar derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için   bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

b) Fahri Üyelik( Onursal  üye) : 

Dernek gayesine hizmet etmiş veya daha önce muhtarlık  yapmış, gerçek ve muhtarlıkla ilgili her tüzel kişi, bu derneğe yardım  edeceğine inanılan, yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa  faydalar sağlamış kişilere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahrî üyelik ünvanı verilir.    

Dernek Kanunu’nda Türk Vatandaşlarına ilişkin aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Bunlardan fahri üye olacaklar için ikâmet şartı aranmaz.

Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Madde 8- ÜYELİKTEN ÇIKMAK:  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde  9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:  Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerle görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurulunca onanmasından sonra kesinlikle dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Yönetim Kurulu’nun dernek üyeliğinden çıkarılma kararı Genel Kurul’ca onanıncaya kadar geçici olarak hüküm ifade eder. Dernek Üyeliğinden çıkarılmada izlenilecek yol. Yönetim Kurulu mütealası ile gerekli belgelerin intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde yönetim kurulunun karar vermesidir. Gerekçeli karar Yönetim kurulu aracılığı ile ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yönetim Kurulu’nun Dernek üyeliğinden çıkarma kararı yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına sunulur. Genel Kurul da son karar verilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Mesaj veya yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Durum mesaj veya yazı ile ilgiliye bildirilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde  10- ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN VECİBELERİ:  Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılanlar, geçmiş aylara ait üyelik aidatlarını ödemek ve üzerinde  bulunan dernek ile ilgili kimlik, mühür basılı kağıt, para ve benzeri şeyleri yetkililere teslim etmek       zorundadır.

Madde 11- ÜYELİK HAKLARI:  Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,

b) Her üye istifa hakkına sahiptir,

c) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

d) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,

e) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,

f) Derneğin faaliyet  alanlarındaki uygulamalarından  faydalanmak,

g) Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep  etmek,

h) Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde  12- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar. 

a) Giriş ve aidat ödemek,

b) Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.

c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

d) Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

e) Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,

f) Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

Madde  13- OY KULLANMA:  Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oykullanabilirler. Genel Kurul tarihinden önceki 6 aylık aidatını ve daha fazlasını ödemeyen üye Genel Kurulda oy kullanamaz.. Vekaleten oy kullanılması yasaktır.

Madde  14- DERNEĞİN ORGANLARI:  Derneğin organları aşağıya kaydedilmiştir.

a) Genel Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu

Madde 15- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANTI ZAMANI:  Genel Kurul; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur

GENEL KURUL

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul,   3 (üç)  yılda bir, Şubat  ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI ÜSÜLÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanüyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde  16- DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI YERİ:  Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde  17- GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması    hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile       her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek       gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki    verilmesi,

9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14- Şube açılmasına  karar  vermek

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden  alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 18 -  GENEL KURUL’UN OLAĞAN TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Se.ime tek aday katılımında açık oyla, birden çok adayla yapıldığında kapalı oy açık sayım şeklinde yapılır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurul tarihinden en az  6 ay önce üye olan, 6 aylık aidatını ve daha fazlasını eksiksiz ödeyen üye genel kurulda oy kullanır

Madde 19- GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Madde 20- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK HALLER: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde,

b) Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin talebine rağmen yazılı müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağrılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine müracaatla Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar.

Madde 21- YÖNETİM  KURULUNUN SEÇİLMESİ:  Yönetim Kurulu derneğin icra organıdır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından 3 sene süre ile seçilen 15 asil, 10 yedek üye Denetleme kurulu 3 asıl 3 yedek tarafından oluşur. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Secim, secim pusulasında başkanın ismi, yönetim kurulu asıl ve yedek, denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerin isimleri yazılır. Başkan dışındaki yönetim kurulu asil üyelikleri görev taksimi  ilk toplantıda belirlenir.

 Genel Kurul üyeleri adaylar tarafından hazırlanan oy pusulalarına dernek mühür’ü  ile mühürlenmiş zarfları kullanarak oy sandığına atarlar. Oylar kullanılırken oy kullananlar  kayıtlı listede imzaları alınır

 Oylar tasnif edilmeden önce sayılır. Oy kullanan üye adedinden fazla çıkan oy pusulası kadar tasnife dahil edilmeden imha edilir. Ve keyfiyet Tasnif Kurulu’nun tutanağına kayıt edilir. Genel Kurul’ca 3 kişilik bir tasnif kurulu seçilir. Bu kurul oyları tasnif eder. Ve neticeyi bir tutanakla tesbit eder.

Madde 22- YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANAMAMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Madde 23- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,

5- Bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek.

11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

13- Dernek faaliyetleri için ücretli personel  çalıştırmak

14- Dernek  üyelerinin cezai işlemlerini  uygulamak.

15- Yönetim kurulu ilimizin (ekonomi,eğitim,sağlık, kültür,v.s.) konularında araştırma yapmak üzere sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinden oluşan danışma kurulu oluşturur. Bu kurul ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yaparak Raporlar sunar, platformlar oluşturur. Kurul üyelerinin dernek üyesi olmasına gerek yoktur. Yönetim kurulunca değiştirilebilirler. Üyelikleri yönetim kurulu süresince devam eder.

Madde  24- YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ:  Genel Kurul Toplantısını takiben üç gün zarfında Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu görev taksiminde köylerden sorumlu başkan yardımcısı, mahallelerden sorumlu başkan yardımcısı, Genel sektreter, muhasip,veznedar, denetleme kurulu başkanı ve yedek üyeleri belirlenir.Görev dağılımı gizli oy veya açık tasnifle yapılır.

Başkan, Genel Sekreter veya muhasip ve veznedarlardan  birinin herhangi bir sebeple, ve kesinlikle görevinden ayrılması halinde. Yönetim Kurulunca  yedek üyelerden sırayla  biri göreve atanır. 

Madde  25- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE OYLAMA:  Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar.  Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Çoğunluk bulunan  kararlar geçerlidir. Ve infaz edilir.  Başkanın bulunmadığı toplantılarda genel sekreter kendisine vekalet eder.

Madde  26- BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ:  Başkan bu tüzük hükümleri, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneği temsil eder. Başkan Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Başkan Yardımcıları:

1- Başkanın vermiş olduğu görevi yerine getirmek,

2- Mahalle ve Köy muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olur.

3- Mahalle ve köydeki sorunları dernek başkanına iletir. Çözümle ilgili koordinasyon sağlar 

Madde  27-  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:  Başkan bulunmadığında onun  görevini yürütür. Sekreter derneğe ait yazışmaları yönetir. Gerekli dosyaları düzenler ve düzenlettirir. Karar defterini tutar. Kararların uygulanmasını izler.

Madde  28-  MUHASİP-VEZNEDARIN GÖREV VE YETKİLERİ:  Muhasip-veznedar derneğin mali işlerini görür. Derneğin gelirlerinin arttırılması ile yükümlüdür. Nakti ve ayni gelir ve giderleri düzenler. Ve bununla ilgili defterleri tutar. Düzenlenen bilanço ve ödeme emirlerini ve alım makbuzlarını başkan ve genel sekreter ile birlikte imzalar. Derneğe ait para ve kıymetli evrakı muhafaza eder.

Madde  29-  YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILMA:  Yönetim Kurulu’nun 3  kez  olağan toplantısına mazeretsiz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurul üyesi bu görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nca bir hafta zarfında yerine en çok oy alan yedek üye davet edilir.

Madde 30- YÖNETİM KURULU’NCA TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR: 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Ayrıca, üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla dijital imzalı gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeler ile gelir tahsil edecek kişilerin alındı belgelerini aldıkları ve iade ettikleri tarihleri, alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları bu deftere işlenir

 b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uygulanacak usuller aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.     

Madde 31- DERNEĞİN İÇ DENETİM:  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  

Madde 32- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:  Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,

b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayri menkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek, 
c) Yönetim kuruluna en az  bir yıl içinde, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütâlaalarını muhtevi raporlar vermek, 
d) Genel Kurula, verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat’î hesaplar hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek, 
e) İcabı halinde Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek. Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar. Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şâmildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum, Yönetim Kuruluna bildirilir. Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.    

Madde 33- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:  Bildirim Yükümlülüğü  

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.    

Madde 34- DERNEĞİN GELİRLERi:

a) Üye aidatı, Her üye giriş aidatı olarak 20.00 TL  aylık aidat  olarak 40 .00 TL ödemek zorundadır. Üyelik giriş ücretini ve aylık aidatını belirleme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

c)  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar, 

e)  Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

 f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g) Benzer nitelikli STK lar dan alınan bağışlar

h) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

ı)  Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir. 

Madde 35-  GELİR VE GİDERLERDE USÜL:   Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için       yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 
Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır. 
Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 36-  BEYANNAME VERİLMESİ:  Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 37- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 38- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:  Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 39- DERNEĞİN FESHİ:  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshi durumunda mal varlığı ile demirbaş eşyaları üye muhtarlıklara dağıtılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının   alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Rize muhtarlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri  sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara   ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.     Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte  üye tüzel kişiliklere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi   beş yıldır.       

 Madde  40- HÜKÜM EKSİKLİĞi:  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

BU TÜZÜK 40 MADDEDEN İBARETTİR.

Piriçelebi Mahallesi fevzi Çakmak Caddesi Belediye Yanı Doktorlar Sitesi Üstü Kat:3/RİZE

0464 214 47 37

Başkan Cep: 0 537 584 40 54

rizemuhtarlardernegi@hotmail.com

0464 2144737